گل ‌پلاس (تیزهوشان)

تیزهوشان، یادگیری در حد تسلط !

 در یادگیری در حد تسلط اساسی ترین مفهوم «تسلط» است. تسلط به مقدار یادگیری واقعی یاد گیرنده اشاره می کند. مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است. مهارت به کارآمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند. هر چند که تسلط به اثر بخشی فرایند یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند، اندرسون و بلاک می گویند، مهارت به دنبال تسلط می آید؛ یعنی نخست شخص باید بر کاری تسلط یابد تا بعد در آن ماهر شود. یادگیرندگان از راه تمرین کردن یادگیری هایی که قبلا بر آنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند. بنابراین می توان گفت تسلط پیش نیاز مهارت است.

کنترل میزان تسلطی که دانش آموز در فرایند آموزش به دست می آورد از طریق آزمون های مرحله ای (تکوینی) و پایانی (تجمعی و تراکمی) امکان پذیر است. عواملی که زمینه ساز تسهیل فرایند یادگیری اند، عبارت است از: تمرین های گام به گام، تمرینات مبتنی بر مثال هایی درباره ی مهارت ها و مفاهیم جدید، گفتارهای توضیحی درباره ی موارد مورد نظر برای یادگیری، تلاش برای تسلط بر مفهوم یا مهارت و دوری از بی صبری و تشریح مجدد نکات. معلم باید تلاش کند متناسب با نوع درس و زمان بازخوردهای مناسب را ارائه دهد.

برای اجرای روش یادگیری در حد تسلط نیاز به طی کردن مراحل آموزش ها و آزمون های مرحله ای و پایانی برای هر واحد درسی (هر کتاب به تعدادی واحد تقسیم می شود که هر واحد دارای هویت مستقل نسبت به دیگر واحدها می باشد) به ترتیب زیر است:

گام اول: سنجش آغازین

معمولا دانش آموزان با گذر از هر پایه و ورود به پایه بعدی بخشی از مباحث پیشین را فراموش می کنند. خیلی از دانش آموزان مجبور می شوند که جهت شرکت در آزمون های ورودی تمام مباحث سال های قبل را نیز مطالعه کنند. در قسمت "سنجش آغازین" به مرور پیش نیازهای مرتبط با مباحث جدید پرداخته می شود تا هم در وقت دانش آموز صرفه جویی شود و هم از تکرار مباحث غیرضروری جلوگیری شود. با طراحی سوالاتی در قالب پیش نیازهای مورد نیاز سعی می شود که نقاط ضعف احتمالی دانش آموزان شناسایی شده و در صورت نیاز به منابع موجود ارجاع داده شوند و در صورت رسیدن به حد تسلط در پیش نیازها، مجوز ورود دانش آموز به واحد صادر می شود.

گام دوم: معرفی واحد

دانش آموز قبل از ورود به هر مبحث آموزشی باید بداند که قرار است چه موضوعاتی را و با چه اهداف و کاربردهایی فرا گیرد. به همین منظور در شروع هر واحد بخشی قرار داده شده است که در آن زیرموضوعات و اهداف آموزشی و اهمیت واحد پیش روی دانش آموز در کنار ارتباط آن واحد با دیگر واحدهای کتاب آمده است و در پایان با طرح چند سوال کاربردی دانش آموز آماده ورود به واحد می شود.

گام سوم: پیش آزمون واحد

برخی دانش آموزان بدون مطالعه کافی مباحث کتاب درسی یا جزوات و درسنامه های در دسترس، وارد فرایند پاسخگویی به سوالات مطرح شده می شوند و به علت عدم توانایی در پاسخگویی به سوالات، با افت روحی مواجه می شوند. گروهی دیگر نیز به علت مطالعات قبلی، نیازی به مطالعه درسنامه های جدید نخواهند داشت و غالبا این درسنامه ها برای این گروه دانش آموزان، خسته کننده خواهد بود. پیش آزمون واحد محک مناسبی برای هر دو دسته دانش آموزان خواهد بود. این بخش به دانش آموزان کمک می کند تا تشخیص دهند که از مطالعات جدید یا تکراری بی نیاز هستند یا خیر.

گام چهارم: نقشه راه دانش آموز

بعد از پاسخگویی دانش آموزان به سوالات پیش آزمون، نقشه ای برای ادامه راه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد که با توجه به آن، می توانند دریابند که برای مطالعه باید از کدام یک از سناریوهای زیر پیروی کنند:

الف) دانش آموزانی که به کل سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: عدم نیاز به مطالعه درسنامه واحد و مجاز به ورود به بسته های تمرین

ب) دانش آموزانی که به بیش از 80 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: ابتدا مطالعه درسنامه و سپس مجاز به ورود به بسته های تمرین

پ) دانش آموزانی که به بین 60 تا 80 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: ابتدا مرور تمرینات کتاب درسی و سپس مطالعه درسنامه و بعد از آن مجاز به ورود به بسته های تمرین

ت) دانش آموزانی که به کمتر از 60 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: ابتدا مطالعه کتاب درسی و سپس مطالعه درسنامه و بعد از آن مجاز به ورود به بسته های تمرین

گام پنجم: درسنامه

درسنامه هر واحد با هدف پوشش دهی تمام زیرموضوعات واحد مربوطه در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. در خلال درسنامه سوالات پیش آزمون نیز با رویکرد آموزشی پاسخ داده می شوند. دانش آموزان با مطالعه درسنامه آماده ورود به بسته های آزمون خواهند بود.

گام ششم: بسته های تمرین

بسته های تمرینی متناسب با هر یادگیرنده جهت کسب تسلط قرار داده شده است. سوالات این بسته های تمرینی همگن و متناظر بوده و به دانش آموزان جهت تعمیق و تثبیت بیشتر مطالب کمک می کنند. بعد از پاسخگویی اولین بسته تمرین و مطالعه پاسخنامه های آن، نقشه راهی (به شکل بازی مار و پله) برای دانش آموزان با سناریوهای زیر ترسیم شده است:

الف) دانش آموزانی که به کل سوالات بسته تمرین 1 پاسخ صحیح داده اند: خروج از بسته های تمرین و رفتن به آزمون پایانی

ب) دانش آموزانی که به بیش از 80 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: حل سوالات متناظر با نقاط ضعف در بسته تمرین 2 (این سوالات متناظر در جدول شناسنامه سوالات بسته تمرین 1 مشخص شده اند) و پس از آن رفتن به آزمون پایانی

پ) دانش آموزانی که به بین 60 تا 80 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: حل سوالات متناظر با نقاط ضعف در بسته تمرین 2 و 3(این سوالات متناظر در جدول شناسنامه سوالات بسته تمرین 1 مشخص شده اند) و پس از آن رفتن به آزمون پایانی

ت) دانش آموزانی که به کمتر از 60 درصد سوالات پیش آزمون پاسخ صحیح داده اند: حل تمامی سوالات بسته تمرین 2 و تکرار تمام مراحل بالا جهت رسیدن به حد تسلط

گام هفتم: آزمون پایانی

پس از کسب تسلط دانش آموز در بسته های تمرینی هر واحد، حال باید در قالب آزمون پایانی، نقاط ضعف بر جای مانده دانش آموزان جهت کسب تسلط مشخص شوند. در این آزمون صرفا دانش آموزان نسبت به خودشان سنجیده می شوند که معیار این سنجش همان زیرموضوعات و اهداف آموزشی مربوط به واحد هستند.

گام هشتم: ترمیم نقاط ضعف

بعد از شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان در مرحله قبل، هر دانش آموز با توجه به نقاط ضعف شناسایی شده به معلم خود رجوع کرده و سوالاتی متناسب با زیرموضوعات دارای ضعف دریافت کرده و در این زیرموضوعات به تسلط می رسد.

گام نهم: آزمون غنی سازی هر ساله در آزمون های تیزهوشان و همچنین ورودی مدارس چند سوال خارج از عرف سالانه طراحی می شود که چالش بزرگی برای دانش آموزان و معلمین می باشد. وجود این سوالات در بدنه اصلی تمرینات موجب دلزدگی دانش آموزان و همچنین ایجاد گزارش های اشتباه جهت ادامه راه دانش آموزان می شود. به همین دلیل بخشی تحت عنوان آزمون غنی سازی ایجاد شده است که در این بخش سوالات با درجه دشواری بالا قرار گرفته اند تا دانش آموز را جهت برخورد با این سبک سوالات آماده کند.

گام نهم: آزمون غنی سازی

هر ساله در آزمون های تیزهوشان و همچنین ورودی مدارس چند سوال خارج از عرف سالانه طراحی می شود که چالش بزرگی برای دانش آموزان و معلمین می باشد. وجود این سوالات در بدنه اصلی تمرینات موجب دلزدگی دانش آموزان و همچنین ایجاد گزارش های اشتباه جهت ادامه راه دانش آموزان می شود. به همین دلیل بخشی تحت عنوان آزمون غنی سازی ایجاد شده است که در این بخش سوالات با درجه دشواری بالا قرار گرفته اند تا دانش آموز را جهت برخورد با این سبک سوالات آماده کند.

گام دهم: آزمون تجمیعی

تا اینجا هر مبحث مستقلا بررسی شده و دانش آموز در مباحث مختلف به صورت جداگانه به تسلط رسیده است. موضوع مهم در این جا کسب تسلط دانش آموز در هنگام مواجهه با مباحث مختلف در کنار هم می باشد. بخش آزمون تجمیعی به همین منظور هر چند واحد یک بار به سنجش تسلط تجمیعی دانش آموز می پردازد.

 

مجموعه کتاب های گل پلاس (تیزهوشان)

 آموزش پیش نیازهای لازم برای ورود به مبحث

 بیان درجه اهمیت مباحث در آزمون های ورودی

 درسنامه کامل جهت پوشش دهی تمام مطالب مورد نیاز برای آزمون های ورودی

 بسته های تمرینی متناسب با نیاز هر دانش آموز برای کسب تسلط در یادگیری

 برگزاری آزمون معیار محور جهت رسیدن به حد تسلط و شناسایی نقاط ضعف

 سوالات تالیفی با درجه دشواری بالا

 چند مرحله آزمون جامع جهت حفظ یکپارچگی محتوا در ذهن یادگیرنده